XXXIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou

 Kongres vytvára medziodborový prienik medzi špecializáciami zaoberajúcimi pracovným lekárstvom, klinickým pracovným lekárstvom a klinickou toxikológiou, preventívnym pracovným lekárstvom a toxikológiou, ochranou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na ambulantnej, ale aj klinickej úrovni.

Slovenský kongres hojenia rán

Cieľom Slovenského kongresu hojenia rán je zdieľanie najaktuálnejších poznatkov v oblasti starostlivosti o rany prostredníctvom odborníkov rôznych špecializácií. Za nemenej dôležité považujeme nadviazanie nových a upevnenie už existujúcich vzájomných medziodborových vzťahov, ktoré, ako veríme, perspektívne povedie k zlepšeniu spolupráce medzi špecialistami zainteresovanými v oblasti hojenia rán. 

Echokardiografický kurz I. a II.

Echokardiografický kurz je venovaný kardiológom, internistom, intenzivistom, eventuálne lekárom, ktorí majú záujem o skvalitnenie svojej práce s kardiologickými pacientmi.