Čl. 1
Úvodné ustanovenie

1.    EDUMED nezisková organizácia (ďalej EDUMED n.o.) bola založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb pre študentov medicíny, PhD. študentov, lekárov a zdravotníckeho personálu v oblasti medicínskeho vzdelávania a vedeckého výskumu.

2.    EDUMED n.o. poskytuje:

 • podporu odborného rastu študentov medicíny, PhD. študentov, lekárov a zdravotníckeho personál
 • rozvoj medicínskeho vzdelávania
 • organizáciu domácich a medzinárodných konferencií
 • podporu účasti na domácich a medzinárodných kongresoch
 • prezentácia prác elektronickou formou
 • podpora publikačnej činnosti

3.    Grantový systém EDUMED n.o. je podporný a motivačný nástroj smerujúci k rozširovaniu medicínskeho vzdelávania a vedeckých, výskumných alebo ďalších tvorivých činností.

Čl. 2
Poslanie a ciele Grantového systému EDUMED n.o.

1.    Základným poslaním Grantového systému EDUMED n.o.  je podpora študentskej výmeny, účasti študentov medicíny, lekárov a zdravotníckeho personálu na medzinárodných študijných a odborných akciách a podpora medicínskeho vzdelávania a vedeckých, výskumných alebo ďalších tvorivých činností.

2.    Cieľom Grantového systému EDUMED n.o. je poskytovanie finančnej podpory najmä pre:

 • organizáciu domácich a medzinárodných medicínskych konferencií
 • štipendiá a dotácie na študijné pobyty, odborné stáže na zahraničných lekárskych fakultách, v zahraničných nemocniciach alebo v iných medicínskych vzdelávacích ustanovizniach
 • účasť na medzinárodných študijných alebo odborných akciách študentov medicíny v zahraničí
 • krátkodobé vedecké alebo výskumné pobyty v zahraničí
 • prezentáciu prác ŠVOČ a III. stupňa vysokoškolského vzdelávania najmä elektronickou formou podpora publikačnej činnosti
 • grantov na medicínske vedecké projekty

Čl. 3
Zdroje Grantového systému EDUMED n.o.

1. Zdrojom Grantového systému EDUMED n.o. sú prostriedky, ktoré sú každoročne vyčleňované v rámci prostriedkov neziskovej organizácie EDUMED n.o., prípadne prostriedky z ďalších zdrojov.

2.   Medzi ďalšie zdroje Grantového systému EDUMED n.o. patria:

 •  prostriedky získané darom od tuzemských a zahraničných fyzických osôb a právnických osôb
 • prostriedky získané z podnikateľskej činnosti

Čl. 4
Štruktúra Grantového systému EDUMED n.o.

1.    Grantový systém EDUMED n.o. je tvorený týmito programami:

 • Program EXPERT – program je zameraný na podporu odborného rastu študentov medicíny, lekárov a iného zdravotníckeho personálu na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so zahraničnými študijnými pobytmi, s letnými školami, so stážami. Jedná sa o registračné poplatky, školné, vložné a podobné platby v súvislosti s účasťou na konferenciách, sympóziách a kongresoch, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a náklady na učebné a výskumné materiály spojené s realizáciou projektu. Program nepodporuje jazykové kurzy v zahraničí. Podporu je možné poskytnúť maximálne vo výške jednej tretiny celkových nákladov.
 • Program BÁDATEĽ – program je zameraný na podporu nových, originálnych, netradičných a najmä interdisciplinárnych vedeckých projektov v rámci študentskej vedeckej odbornej činnosti, v rámci doktorandského štúdia v medicínskych odboroch (je možné získanie doplnkových finančných zdrojov pre vlastnú výskumnú činnosť) a v rámci špecializačného štúdia. Jedná sa o náklady na spotrebný materiál, chemikálie a jednorazové súčiastky a diely medicínskych prístrojov, na ktorých realizujú medicínsky výskum, resp. špecializačné štúdium. Program nepodporuje opakovane predložené projekty. Podporu je možné poskytnúť maximálne vo výške polovice celkových nákladov.
 • Program PUBLICITA – program je zameraný na podporu publikačnej činnosti v odborných renomovaných medicínskych časopisoch. Jedná sa o poplatky súvisiace s vydaním publikácie. Súčasne sa z tohto programu podporujú alternatívne spôsoby podpory medicínskeho štúdia v rámci pregraduálnej, postraduálnej a špecializačnej prípravy (ako sú e-learningové portály a vzdelávacie materiály publikované elektronickou formou). Jedná sa o podporu registrácie www domén a tvorby www stránok s interaktívnym prístupom k užívateľom portálov.
 • Program EDUMED – program je zameraný na podporu organizácie domácich a medzinárodných konferencií, tematicky zameraných letných škôl (najmä na rozvoj sociálneho a bioetického rozmeru a chápania medikov a mladých lekárov), praktických workshopov a seminárov s cieľovou skupinou študentov medicíny vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a študentov špecializačného vzdelávania v medicíne. Jedná sa o podporu výdavkov potrebných pre komunikáciu s účastníkmi, prezentačné materiály a tlačoviny kongresov a prípadné odmeny ocenených prác.Podporu v prípade nízko nákladových akcií je možné poskytnúť aj v plnom rozsahu celkových nákladov.

Čl. 5
Podmienky pre udelenie podpory z Grantového systému EDUMED n.o.

1.    Žiadosť o udelenie grantu (formuláre dostupné na www stránke EDUMED n.o.)

2.    Štruktúrovaný euroživotopis predkladateľa, ktorý zahŕňa zoznam vašich významných študijných, vedeckých, publikačných či spoločenských úspechov

3.    Motivačný list opisujúci dôvody, prečo ste sa rozhodli absolvovať vzdelávací pobyt v zahraničí, čo je cieľom a účelom pobytu, čím pobyt prispeje k vášmu vzdelaniu, vašu víziu a vaše predstavy o uplatnení sa v budúcnosti na Slovensku (max. 2 strany) – v rámci programu EXPERT.

Motivačný list opisujúci dôvody, prečo ste sa rozhodli realizovať vedecký výskum v danej oblasti, čo je jeho cieľom a účelom, čím projekt prispeje k vylepšeniu a praktickej aplikácii v medicínskej praxi, vašu víziu a vaše predstavy o uplatnení sa v budúcnosti na Slovensku (max. 2 strany) – v rámci programu BÁDATEĽ.

Motivačný list opisujúci dôvody, prečo ste sa rozhodli organizovať konferenciu v danej oblasti, čo je jej cieľom a účelom, čím prispeje k vylepšeniu a praktickej aplikácii v medicínskej praxi, ako prispeje k doplnkovému vzdelávaniu študentov medicíny (max. 2 strany) – v rámci programu EDUMED.

4.    Referencie od pedagóga z vašej materskej vysokej školy, ktoré potvrdia vašu schopnosť úspešne absolvovať zahraničné vzdelávacie podujatie – v rámci programu EXPERT.

5.    Rozpočet – doklad o výške poplatkov spojených s vašou účasťou na zahraničnom vzdelávacom podujatí a návrh položkového rozpočtu, v ktorom špecifikujete, ktoré náklady vám môže pomôcť pokryť náš grant. (Podoba rozpočtu je uvedená vo formulári)

Do rozpočtu nemožno zahrnúť ostatné životné náklady (stravné, vreckové, internet, telefón); nákup IT pomôcok (PC, notebook, multifunkčné zariadenia a pod.)

Grant je možné čerpať len po podpise darovacej zmluvy, a preto do rozpočtu nemožno zahrnúť položky, ktoré už boli uhradené pred podpísaním darovacej zmluvy.

6.    Kópiu občianskeho preukazu. (Zakryte, prosím, rodné číslo.)

7.    Finančnú podporu zo zdrojov Grantového systému EDUMED n.o. možno poskytnúť na základe úplného a v stanovenom termíne podaného návrhu (informácie budú aktualizované na www stránke EDUMED n.o.).

8.    Predložené návrhy posudzuje podľa priorít Správna rada EDUMED n.o. (zvyčajne 2x ročne).

9.    Osoba, ktorej boli poskytnuté prostriedky zo zdrojov Grantového systému EDUMED n.o., zodpovedá za ich riadne a hospodárne využívanie a je povinná najneskôr do dvoch mesiacov od skončenia príslušnej akcie predložiť Rade Grantového systému EDUMED n.o. správu o jej priebehu a výsledkoch, v prípade zahraničných kongresov aj fotokópiu potvrdenia o účasti na podujatí, doklad o úhrade kurzovného poplatku.

10.  Riaditeľ EDUMED n.o. bude o výsledku posudzovania informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant.

11.  EDUMED n.o. vypracuje darovacie zmluvy so žiadateľmi, ktorí budú realizovať úspešné projekty.

12.  Grant bude žiadateľom poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy.

13.  EDUMED n.o. zabezpečí administratívnu kontrolu podporených projektov formou priebežného monitoringu a spracovaním obsahovej a finančnej správy o priebehu a úspešnosti projektu.

14.  EDUMED n.o. bude prijímať aktuálne informácie o priebehu projektu aj počas jeho trvania.

15.  Najneskôr do dvoch mesiacov od ukončenia projektu bude Správna rada EDUMED n.o. prijímať záverečné správy o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu vrátane finančného vyúčtovania projektu.

Čl. 6
Hodnotiace kritériá Grantového systému EDUMED n.o.

1.    Správna rada EDUMED n.o. posudzuje podľa hodnotiacich kritérií a ich váha v škále hodnotenia podľa tabuliek 1.-4. a zverejňuje na www stránke EDUMED n.o.

Tabuľka 1 – hodnotenie žiadostí v programe EXPERT

Predmet hodnotenia Čo hodnotíme Počet bodov
Osobnostné predpoklady Dosiahnuté úspechy (študijné/vedecké,publikačné, spoločenské) 3 – 26 3 – 45
Motivačný list 0 – 19
Vzdelávacie podujatie Organizácia, ktorá vzdelávacie podujatieposkytne – prestíž, kvalita 0 – 10 0 – 35
Vzdelávacie podujatie – typ, kvalita 0 – 15
Využiteľnosť vzdelávacieho podujatia pre celkovévzdelanie predkladateľa 0 – 10
Technické kritériá Bodové zvýhodnenie študentov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, verejného zdravotníctva a ošetrovateľstva 0 – 15 0 – 20
Efektivita jednotlivých položiek rozpočtu 0 – 5
Spolu 3 – 100

Tabuľka 2 – hodnotenie žiadostí v programe BÁDATEĽ

Predmet hodnotenia Čo hodnotíme Počet bodov
Osobnostné predpoklady Dosiahnuté úspechy (študijné/vedecké,publikačné, spoločenské) 3 – 15 3 – 25
Motivačný list 0 – 10
Výskum Originalita vedeckého výskumu 0 – 15 0 – 55
Interdisciplinárnosť vedeckého výskumu 0 – 20
Aplikovaný výskum v medicínskej praxi 0 – 20
Technické kritériá Bodové zvýhodnenie študentov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva a laboratórny pracovník 0 – 10 0 – 20
Efektivita jednotlivých položiek rozpočtu 0 – 10
Spolu 3 – 100

Tabuľka 3 – hodnotenie žiadostí v programe PUBLICITA

Predmet hodnotenia Čo hodnotíme Počet bodov
Osobnostné predpoklady Dosiahnuté úspechy (študijné/vedecké,publikačné, spoločenské) 3 – 15 3 – 25
Motivačný list 0 – 10
Časopis Využitie moderných dištančných a interaktívnych spôsobov zverejnenia odborných informácií 0 – 20 0 – 55
Typ a kvalita vedeckého časopisu (podľa IF) 0 – 20
Aplikácia výsledkov článku v praktickej medicíne 0 – 10
Technické kritériá Bodové zvýhodnenie študentov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva a špecializačného štúdia 0 – 15 0 – 20
Efektivita jednotlivých položiek rozpočtu 0 – 5
Spolu 3 – 100

Tabuľka 4 – hodnotenie žiadostí v programe EDUMED

Predmet hodnotenia Čo hodnotíme Počet bodov
Osobnostné predpoklady Dosiahnuté úspechy (študijné/vedecké,publikačné, spoločenské) 3 – 20 3 – 35
Motivačný list 0 – 15
Organizované podujatie Originalita miesta realizácie projektu 0 – 10 0 – 45
Vzdelávacie podujatie – typ, kvalita 0 – 20
Využiteľnosť podujatia pre cieľovú skupinu účastníkov 0 – 15
Technické kritériá Bodové zvýhodnenie študentov špecializačného štúdia, všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, verejného zdravotníctva a ošetrovateľstva 0 – 5 0 – 20
Efektivita jednotlivých položiek rozpočtu 0 – 15
Spolu 3 – 100

Čl. 7
Záverečné ustanovenie

Štatút Grantového systému EDUMED n.o. bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Správnej rady EDUMED n.o. dňa 9. januára 2014.

            MUDr. Ján Varga                               MUDr. Marek Varga                MUDr. Pavel Staško, PhD.

predseda Správnej rady EDUMED     člen Správnej rady EDUMED      člen Správnej rady EDUMED