II. onkogynekologický kongres

Dátum konania: 19. – 20. 1. 2018

Miesto konania: hotel ROCA, Košice, Južná Trieda 117, 040 11, www.hotelrocakosice.sk 

Organizátor: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť (SGPS)

Záštita: Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ)

Hodnotenie ARS CME: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Pre bližšie informácie navštívte oficiálnu stránku kongresu: www.ogk.sk

VÁŽENÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA,

po úspešnom prvom ročníku si Vás s úctou dovoľujem pozvať na II. ročník onkogynekologického kongresu, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. – 20. 1. 2018 opätovne v priestoroch hotela ROCA v Košiciach.
Navodenie kvalitnej, komplexnej medziodborovej diskusie v oblasti onkogynekológie nás zaväzuje k udržaniu jej kontinuity a veríme, k zvyšovaniu jej kvality. V tejto snahe je koncipovaný aj odborný program kongresu a začlenenie workshopov do jeho štruktúr.
Organizátorom II. onkogynekologického kongresu je Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť (SGPS) a záštitu nad podujatím prevzala Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ). Cieľovou skupinou je gynekológ – pôrodník, onkológ, rádiodiagnostik, patológ, genetik, ale aj chirurg.
Podujatie spadá do kontextu kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a je certifikované s pridelením kreditov ARS CME
Tešíme sa znova na stretnutie v Košiciach

 

II. Onkogynekologický kongres