Ultrazvukový kurz bol venovaný nefrológom, ktorí majú záujem o skvalitnenie svojej práce s dialyzovanými pacientmi. Ultrazvukové vyšetrenie patrí medzi “zlatý štandard” rýchlej, neinvazívnej a jednoduchej diagnostiky AV fistúl a cievneho systému.

Úvodná časť kurzu bude venovaná zvládnutiu základov USG techniky, ktorá je potrebná pre správne nastavenie USG prístroja. Nasledovať bude časť venovaná základnému vyšetrenie cievneho systému končatín a krku, ktoré je nápomocné pre správnu diagnostiku a indikáciu pacienta pred vytvorením cievneho prístupu (AVF vs permcath). V tretej časti kurzu budú účastníci oboznámení s USG diagnostikou AV fistúl, teda naučia sa ako správne sledovať funkčnosť AV fistuly pomocou USG v rámci hemodialyzačného (HD) pracoviska.

Cieľom tohto kurzu je naučiť nefrológov sledovať funkčnosť AV fistúl, ktoré majú na svojich HD pracoviskách, a v prípade komplikácie nájsť podstatu problému a správne tak postponovať pacienta na ďalšiu endovaskulárnu, eventuálne chirurgickú terapiu. Zároveň, v prípade pacientov v príprave na našitie AV fistuly, účastník kurzu bude schopný zhodnotiť stav cievneho systému pacienta pomocou USG vyšetrenia, čo v konečnom prípade zlepší a urýchli logistiku týchto pacientov v predoperačnom období a určí smerovanie lokalizácie cievneho prístupu.

Obsah:

1. Teoretická časť 
Základy USG sonografie

2. Praktická časť

a) Základy USG vyšetrenia cievneho systému hornej a dolnej končatiny

b) Základy USG vyšetrenia hlbokého venózneho systému krku a končatín

c) Základy USG vyšetrenia AV fistuly